Polityka Prywatności

ZASADY PRYWATNOŚCI MOODITA HOME OF BEAUTY

Firma MOODITA home of beauty poważnie traktuje prywatność. Pięć poniższych zasad charakteryzuje nasz szacunek dla prywatności:

 1. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania.
 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 3. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych, niezwłocznie podejmiemy współpracę w celu rozwiania takich wątpliwości.
 4. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane przed nienależytym wykorzystaniem i zabezpieczyć je.
 5. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI MOODITA HOME OF BEAUTY

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2018 r.

MOODITA home of beauty zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności omówiono rodzaje danych osobowych, które gromadzimy oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy.

Czego dotyczy niniejsza Polityka prywatności?

Czego dotyczy niniejsza Polityka prywatności?

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez MOODITA home of beauty w związku z oferowanymi przez nie usługami. Więcej informacji o Grupie MOODITA home of beauty można znaleźć na stronie https://www.moodita.pl/.
Dane osobowe obejmują informacje zgromadzone offline za pośrednictwem naszych linii obsługi klienta, call centre, kampanii marketingu bezpośredniego, loterii i konkursów jak również informacje zgromadzone online poprzez nasze strony internetowe, strony naszych marek na platformach stron trzecich i aplikacje dostępne lub wykorzystywane na stronach bądź platformach stron trzecich, które są obsługiwane przez Grupę MOODITA home of beauty lub w jej imieniu („Strony internetowe MOODITA home of beauty“) Niniejsza Polityka prywatności stanowi zatem część warunków korzystania z danej Strony internetowej MOODITA home of beauty. Aby uzyskać informację o spółce Grupy MOODITA home of beauty, która jest odpowiedzialna za ochronę danych osobowych, należy zapoznać się z punktem Twoje Prawa dotyczące ochrony prywatności i osoby kontaktowe poniżej.

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy:

 • informacji gromadzonych przez strony internetowe, platformy i/lub aplikacje stron trzecich („Strony internetowe stron trzecich”), nad którymi nie sprawujemy kontroli,
 • informacji gromadzonych przez Strony internetowe stron trzecich, do których użytkownik uzyskuje dostęp poprzez linki na Stronach internetowych MOODITA home of beauty, lub
 • banerów, loterii i reklam lub promocji na Stronach internetowych stron trzecich, które możemy sponsorować lub w których możemy uczestniczyć.

W odniesieniu do powyższych Stron internetowych stron trzecich mogą obowiązywać odrębne polityki prywatności oraz warunki korzystania. Zalecamy zapoznanie się z nimi przed korzystaniem ze Stron internetowych stron trzecich.

Zgoda użytkownika

MOODITA home of beauty nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgody użytkownika. W większości przypadków wyraźnie pytamy o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowań użytkownika. Korzystając ze Strony internetowej MOODITA home of beauty, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnianie swoich danych osobowych przez daną spółkę Grupy MOODITA home of beauty zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
W przypadku wykorzystania danych osobowych do celów nieobjętych niniejszą Polityką prywatności, możemy poprosić o dodatkową zgodę. Użytkownik nie ma obowiązku wyrażenia takiej zgody, ale w przypadku odmowy dostęp do niektórych rodzajów aktywności może być ograniczony. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, jej warunki będą nadrzędne w stosunku do warunków niniejszej Polityki prywatności w razie wszelkich sprzeczności.
Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych w taki sposób, nie należy korzystać ze Stron internetowych MOODITA home of beauty ani przekazywać MOODITA home of beauty danych osobowych w inny sposób.

Jakie informacje gromadzimy?

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP, nawyki zakupowe, preferencje oraz informacje o stylu życia lub preferencjach, takie jak hobby i zainteresowania. Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł, w tym:

 • Informacje przekazywane nam bezpośrednio

Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika z innych źródeł, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie takich danych. Informacje takie mogą pochodzić ze źródeł komercyjnie dostępnych, takich jak publiczne bazy danych i serwisy zajmujące się agregacją danych, oraz od stron trzecich. Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy z innych źródeł:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • nazwa użytkownika
  • numer telefonu
  • wiek
  • data urodzenia
  • płeć
  • treści tworzone przez użytkownika, posty i inne treści przekazywane na Stronach internetowych MOODITA home of beauty
  • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe
 • Informacje, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania ze Stron internetowych MOODITA home of beauty

Korzystamy z ciasteczek i innych narzędzi (np. narzędzi do analiz internetowych i znaczników pikselowych), aby automatycznie gromadzić informacje o użytkowniku podczas korzystania ze Stron internetowych MOODITA home of beauty, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Rodzaje informacji, które gromadzimy automatycznie:

  • informacje o używanej przeglądarce internetowej
  • adres IP użytkownika
  • hiperłącza, na które kliknął użytkownik
  • nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, płeć, informacje o sieci i inne informacje przekazywane przez użytkownika podczas korzystania ze Stron internetowych stron trzecich (np. użycie funkcji „Lubię to” na portalu Facebook lub funkcji „+1” na Google+)
  • informacje o stronach odwiedzonych przed wejściem na Stronę internetową MOODITA home of beauty

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby akceptować ciasteczka. Ustawienia można zmienić tak, aby ciasteczka były blokowane lub aby otrzymywać komunikat, jeśli ciasteczka będą przesyłane do urządzenia użytkownika. Jeśli użytkownik wyłączy obsługę ciasteczek, może mieć to wpływ na przeglądanie Stron internetowych MOODITA home of beauty.

 • Informacje, które gromadzimy z innych źródeł

Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika z innych źródeł, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie takich danych. Informacje takie mogą pochodzić ze źródeł komercyjnie dostępnych, takich jak publiczne bazy danych i serwisy zajmujące się agregacją danych, oraz od stron trzecich. Rodzaje

  • imię i nazwisko
  • adres (nazwa ulicy)
  • wiek
  • nawyki zakupowe
  • preferencje i informacje o stylu życia, np. hobby i zainteresowania
  • informacje dostępne publiczne, takie jak treści tworzone przez użytkowników, blogi i posty w zakresie dozwolonym przez prawo

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy dane osobowe:

 • aby doskonalić nasze produkty i Strony internetowe MOODITA home of beauty.
 • kontaktować się z użytkownikiem w sprawie produktów i usług, którymi jest on zainteresowany, o ile użytkownik wyraził zgodę na taki kontakt lub jeśli zwrócił się z zapytaniem o produkt lub usługę, zaś komunikacja z użytkownikiem dotyczy takiego zapytania i jest prowadzona w ramach czasowych przewidzianych przez obowiązujące przepisy.
 • aby dostarczać użytkownikowi produkty i usługi, o które prosił.

Jeśli gromadzimy dane osobowe w określonym celu, nie przechowujemy ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji takiego celu, chyba że mamy obowiązek przechowywania takich danych z uzasadnionych przyczyn biznesowych lub prawnych. Aby chronić informacje przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, po usunięciu informacji z naszych serwisów nie usuwamy bezpośrednio kopii zapasowych z naszych serwerów lub informacji z systemów zapasowych.

Usługi wysyłania wiadomości na urządzenia mobilne

Możemy udostępnić usługę, dzięki której użytkownik może otrzymywać tekst lub innego rodzaje wiadomości od MOODITA home of beauty (np. wiadomości SMS, EMS lub MMS) na urządzenia bezprzewodowe lub mobilne („Usługa wysyłania wiadomości na urządzenia mobilne”). Dokonując rejestracji w celu korzystania z Usługi wysyłania wiadomości na urządzenia mobilne, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości od MOODITA home of beauty na podany w tym celu adres lub numer telefonu komórkowego (o ile użytkownik nie zrezygnował z otrzymywania takich wiadomości, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie Twoje Prawa dotyczące ochrony prywatności i osoby kontaktowe poniżej).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do ww. wiadomości obowiązują standardowe stawki operatora sieci komórkowej oraz że użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z usługi, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie Twoje Prawa dotyczące ochrony prywatności i osoby kontaktowe poniżej. Jeśli opłaty są rozliczane na fakturze od operatora sieci komórkowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie przez nas informacji płatniczych i przekazywanie ich operatorowi sieci komórkowej użytkownika w związku z takimi opłatami. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem i upoważnionym użytkownikiem urządzenia mobilnego używanego do rejestracji w celu korzystania z Usługi wysyłania wiadomości na urządzenia mobilne oraz że jest upoważniony do wyrażania zgody na obowiązujące opłaty. Oprócz spełnienia określonych wymagań wiekowych oraz innych warunków świadczenia Usługi wysyłania wiadomości na urządzenia mobilne, użytkownik może zostać poproszony o rejestrację swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, wiadomość tekstowa, adres urządzenia bezprzewodowego lub numer telefonu komórkowego. Podczas korzystania z Usługi wysyłania wiadomości na urządzenia mobilne możemy również gromadzić informacje o dacie, czasie wysłania i treści wiadomości użytkownika. Informacje zgromadzone w związku z Usługą wysyłania wiadomości na urządzenia mobilne wykorzystujemy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Pragniemy zauważyć, że operator sieci komórkowej użytkownika oraz inni dostawcy usług mogą również gromadzić dane o korzystaniu z urządzenia mobilnego, zaś postępowanie takich podmiotów podlega ich własnym zasadom.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługa wysyłania wiadomości na urządzenia mobilne jest świadczona za pośrednictwem bezprzewodowych systemów komunikacji radiowej (jak również za pośrednictwem innych środków) w celu przesyłania wiadomości w sieciach złożonych. Nie gwarantujemy prywatności ani bezpieczeństwa podczas korzystania z Usługi wysyłania wiadomości na urządzenia mobilne i nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za brak ochrony prywatności lub bezpieczeństwa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zastosowanie środków ostrożności i bezpieczeństwa najbardziej odpowiednich dla swojej sytuacji i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi wysyłania wiadomości na urządzenia mobilne. Możemy również uzyskać dostęp do konta bezprzewodowego i/lub mobilnego prowadzonego przez operatora sieci komórkowej użytkownika w celu wykrycia i usunięcia problemów technicznych i/lub reklamacji związanych z usługą.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych użytkowników podmiotom spoza MOODITA home of beauty. Możemy jednak przekazać takie dane zaufanym stronom trzecim.

Możemy przekazywać dane osobowe użytkowników:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i promocyjnym w celu zapewnienia i analizy skuteczności naszych kampanii reklamowych i promocji
 • stronom trzecim odpowiedzialnym za dostarczanie użytkownikowi produktu lub usługi, np. firmie dostawczej lub kurierskiej dostarczającej użytkownikowi zamówiony produkt
 • organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa lub organom rządowym, które w sposób zgodnym z obowiązującymi procedurami prawnymi zwróciły się do nas o ujawnienie danych
 • stronom trzecim, które mają zamiar wysyłać użytkownikowi informacje o swoich produktach i usługach, ale tylko wówczas, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie przez nas danych
 • stronom trzecim będącym dostawcami usług, np. przetwarzania danych, na rzecz MOODITA home of beauty
 • dostawcom internetowych narzędzi analitycznych, jak np. Google

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkowników spółkom, organizacjom lub osobom spoza MOODITA home of beauty, jeśli w naszej opinii ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych. Dowiedz się więcej.

Możemy przekazywać dane osobowe, aby:

 • egzekwować warunki korzystania ze Stron internetowych MOODITA home of beauty
 • prowadzić dochodzenia w sprawie ewentualnego naruszenia obowiązujących przepisów
 • zapewniać ochronę przed oszustwami, wykrywać wady techniczne lub niedociągnięcia związane z bezpieczeństwem oraz zapobiegać im
 • przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji, współpracować w związku z dochodzeniami prawnymi i spełniać uzasadnione żądania organów rządowych

W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika stronom trzecim, dołożymy najlepszych starań, aby strony takie zapewniły bezpieczeństwo danych, podjęły wszystkie uzasadnione działania w celu ochrony danych przed nienależytym wykorzystaniem i korzystały z danych w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
MOODITA home of beauty nie sprzedaje danych osobowych, z wyjątkiem podmiotów, na które przenosimy całość lub część naszej działalności (np. w związku ze sprzedażą marki) lub w związku z fuzją, konsolidacją, zmianą podmiotu sprawującego kontrolę, reorganizacją lub likwidacją całości lub części działalności.

Przesyłanie danych osobowych

Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych bądź zaufanych stron trzecich z siedzibą w innych krajach w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu. Korzystając ze Strony internetowej MOODITA home of beauty lub przekazując MOODITA home of beauty swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ww. działania zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
Należy mieć na uwadze, że w wielu krajach nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp mogą uzyskać sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych i przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z instrukcjami MOODITA home of beauty.

Ochrona danych osobowych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe użytkownika, i wymagamy tego samego od wszystkich stron trzecich, które przetwarzają takie dane w naszym imieniu. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany naszym pracownikom i agentom wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.

Prawa dotyczące ochrony prywatności i osoby kontaktowe

W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, prosimy o kontakt poprzez kliknięcie linku Kontakt na Stronie internetowej MOODITA home of beauty, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Można również odwiedzić stronę www.moodita.pl, wybrać odpowiedni kraj i kliknąć link Kontakt. Prośba o kontakt zostanie przekazana do odpowiedniej spółki Grupy MOODITA home of beauty.

Użytkownik ma prawo powiadomić nas, jeśli:

 • nie chce już otrzymywać od nas wiadomości
 • pragnie otrzymać kopię swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu
 • pragnie poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji
 • pragnie zgłosić nienależyte wykorzystanie swoich danych osobowych

Aby ułatwić nam odpowiedź na prośbę, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz szczegółów.

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana wersja zostanie umieszczona na Stronach internetowych MOODITA home of beauty.
O wszystkich istotnych zmianach powiadomimy użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem. Zachęcamy do częstego odwiedzania strony, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

Inne polityki prywatności MOODITA home of beauty

Oprócz niniejszej Polityki prywatności, niektóre kampanie lub promocje mogą podlegać innym warunkom lub politykom dotyczącym prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi warunkami lub politykami przed wzięciem udziału w kampaniach lub promocjach, ponieważ w przypadku uczestnictwa wymagana będzie zgoda na takie warunki lub polityki. Wszelkie dodatkowe warunki lub polityki dotyczące prywatności zostaną bezpośrednio udostępnione użytkownikowi.

poczuj się piękniejsza

Poinformujemy cię o nowościach i promocjach